Regulamin


Wchodząc na stronę netoferty.pl dobrowolnie akceptujesz Regulamin i zgadzasz się na jego postanowienia.

Serwis netoferty.pl jest serwisem internetowym przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń drobnych przez osoby fizyczne i firmy.

Istnieje możliwość dodawania ogłoszeń uprzywilejowanych i wyróżnionych. Są to usługi płatne. (obecnie niedostępne)

Więcej informacji »

Zabrania się dodawania jednakowych ogłoszeń (dotyczących tej samej oferty) do różnych kategorii. Należy wybrać jedną, najbardziej odpowiednią kategorię ogłoszenia.

Ogłoszenia powinny być pisane zgodnie z zasadamii polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji. Podstawowe zasady: duże litery tylko na początku zdania i nazw własnych.

Zabrania się dodawania ogłoszeń bez podania danych kontaktowych (nr telefonu lub e-mail).

Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.

Ogłoszeń lub zdjęć zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.

Ogłoszeń lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.

Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną.

Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku.

Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany.

Materiały wybuchowe i pirotechniczne.

Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług.

Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza.

Zabrania się dodawania ogłoszeń reklamujących strony internetowe i niezgodnych z prawem.

Redakcja serwisu zastrzega prawo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem będą usuwane natychmiastowo.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje redakcja serwisu.

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

Ogłoszeniodawca dodaje ogłoszenie za pomocą Formularza Dodawania Ogłoszeń. Wszelkie dane osobowe zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę w Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zgodnie z ww. ustawą w celu wykonania usługi oraz na wysłanie korespondencji branżowej.

Ogłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć ogłoszenie przed terminem.

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Polecane